Anasayfa / Gizlilik ve Veri Politikası
Kişisel Verilerin Korunması – Başvuru Formu

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, İŞLEME ve İMHA POLİTİKASI

A.  KAPSAM

İşbu Kişisel Veri Saklama, İşleme ve İmha Politikası(“Politika”); QNET Türkiye Promosyon Pazarlama ve Turizm Limited Şirketi'nin (“QNET Türkiye”) kişisel verileri işlediği herhangi bir sürece dahil olan tüm departmanlarını, çalışanlarını ve üçüncü şahısları kapsamaktadır.

QNET Türkiye olarak, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir. Bu nedenle işbu Politika; QNET Türkiye'nin kişisel veriler üzerinde uygulayacağı tüm imha faaliyetlerini kapsamakta olup, her türlü imha gereksinimi sonucunda uygulanacaktır.

İlgili Politika, kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır. Konuyla alakalı yeni mevzuatın belirlenmesi veya ilgili mevzuatın güncellenmesi durumunda QNET Türkiye, politikasını ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyerek mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.

 

B.  TANIMLAR

Alıcı grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
İlgili kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen ad
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları envanter
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Periyodik imha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden    aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Sicil Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Yönetmelik Kişisel    Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar, işbu Politika için de geçerlidir.

 

C.  AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika, Kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturulan Yönetmelik içerisinde yer alan kişisel verilerin silinmesinden, yok edilmesinden veya anonimleştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanacak esaslar ile QNET Türkiye ve/veya QNET Türkiye’nin akdi olarak sorumlu kıldığı üçüncü kişiler tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

Yönetmelik uyarınca QNET Türkiye, sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak, uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

 1. Kanunun 4. maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
 2. QNET Türkiye, işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
 3. QNET Türkiye, kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. QNET Türkiye, bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında işbu Politika'ya ve Politika'ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 

D.  KAYIT ORTAMLARI

QNET Türkiye, işbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politikanın kapsamına dahil etmeyi kabul eder:

 1. QNET Türkiye adına kullanılan bilgisayarlar/sunucular,
 2. Ağ cihazları,
 3. Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri,
 4. Bulut sistemleri,
 5. Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,
 6. Kağıt,
 7. Mikrofış,
 8. Yazıcı, Parmak izi okuyucu gibi çevre birimler,
 9. Manyetik bantlar,
 10. Optik diskler,
 11. Taşınabilir hafızalar.

 

E.  KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

Aşağıda belirtilen kapsamda bir ihlal olması durumunda QNET Türkiye tarafından aksiyon alınacaktır.    QNET Türkiye, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

1.   Kanun'a Aykırılık

QNET Türkiye, kişisel verileri Kanun'da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Kanun'un 5 ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesi şartlarındaki istisnalar mevcut olmadığı sürece;

 1. Kanun'da  belirtilen   istisnalar   dışında açık rızasını almadığı kişilerin kişisel verilerini saklamaz.
 2. QNET Türkiye, özel nitelikli kişisel verileri sakladığı durumlarda, verileri ilgili mevzuata bağlı kalarak işler.

 

2.   Veri işleme Şartlarının Ortadan Kalkması

QNET Türkiye, veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile paylaşır. Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam edemez. Bilgi İşlem Departmanı, şartların ortadan kalktığı ortamları işbu Politika'ya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla yükümlüdür. QNET Türkiye, aşağıda listelenen   ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:

 1. Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,sözleşmenin   kendiliğinden   sona ermesi, sözleşmenin   feshi   veya   sözleşmeden dönülmesi,
 2. Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçersiz olması,
 3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
 4. Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
 5. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 6. İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı usule uygun başvurunun veri sorumlusu tarafından kabulü,
 7. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 8. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

F.   KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin imhası, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklinde üç farklı şekilde sağlanabilir. İmha işlemindeki amaç, kalan veriler ile gerçek kişiye ulaşabilmenin mümkün olmamasıdır. QNET Türkiye, kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

 

1.   Kişisel Verilerin Silinmesi

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar.

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kağıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, QNET Türkiye’in verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda yapılacaktır ve QNET Türkiye, kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirecektir.

QNET Türkiye, bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale gelmesini sağlar. Bu yükümlülük, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır. Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir:

 1. Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi,
 2. Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması,
 3. Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik'e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Veri Sorumlusu QNET Türkiye'nin sorumluluğundadır.

 

2.   Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Yok etme işlemi, QNET Türkiye’nin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve QNET Türkiye bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında QNET Türkiye çalışanları ve ilgili departmanlar yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise QNET Türkiye gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

 

3.   Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Anonim hale getirme işlemi, QNET Türkiye’nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi QNET Türkiye içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Veri sahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla QNET Türkiye’nin farklı departmanlarından destek alabilir.

Verilerin anonimleştirilmesi sırasında QNET Türkiye, tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanılabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Yönetim Kurulu’na danışılmalıdır.

 

G.  KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

Kişisel verilerin imhası için QNET Türkiye, imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri işbu Politika'da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, işbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin imhası sırasında QNET Türkiye çalışanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek imhayı gerçekleştirir:

1.   Üzerine Yazma

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1'lerden oluşan rakamsal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

2.   Manyetize Etme

Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

3.   Fiziksel Yok Etme

Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.

4.   Bulut imhası

Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesi işlemidir.

5.   Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin imhası

Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileri barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazların; yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce   uygulanması zorunludur.

 

H.  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

1.   Periyodik imha ve Yasal Saklama Süreleri

Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir. QNET Türkiye, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir.

Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.

2.   Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

Veri sahiplerinin QNET Türkiye’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. QNET Türkiye, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, QNET Türkiye ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

I.    POLİTİKA'DA YAPILACAK DEGİŞİKLİKLER

İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde QNET Türkiye tarafından işbu Politika'da değişiklik yapılabilir. QNET Türkiye, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politika'yı e-posta yolu ile paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden erişime sunacaktır.

 

J.   ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

www.qnetturkiye.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.qnetturkiye.com.tr sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.qnetturkiye.com.tr sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

 

İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

www.qnetturkiye.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

 

K.  SORUMSUZLUK

Şirketimiz web sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Üyelerin/müşterilermizin web sitemizden veya web sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından üyeler/müşteriler sorumludurlar.

Üyelerin/müşterilerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Web sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Üyelerimiz/müşterilerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin/müşterinin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Üye/müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 

QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Limited Şirketi
Büyükdere Cad. Likör Fabrikası
Sok. Akabe İş Merkezi No: 78 / 80-11 Kat:2
Mecidiyeköy/ Şişli/ İstanbul

Tel: + 90 212 356 56 76
Fax: + 90 212 356 56 51
E-posta:musteri.iliskileri@qnetturkiye.com.tr
(Soru ve görüşlerinizi Müşteri Destek Grubumuza iletebilirsiniz)

Mersis Numarası: 0-6310-5720-2400011
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:qnetpromosyon@hs02.kep.trCREDIT CARDS ACCEPTED